Salgın Nedenİyle Uygulanan Şehİrlerarası Seyahat Kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarihli Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri Genelgesi ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışlar yasaklanmıştır. Bu yazı, söz konusu Genelgenin uygulanması hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

• Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri Genelgesi hani illeri kapsamaktadır?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır.

• Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri Genelgesi ne kadar süre ile kısıtlama getirmektedir?

Genelge ile önce 03.04.2020 saat 24.00’den 18.04.2020 günü saat 24.00’ kadar kısıtlama getirilmiştir. 18.04.2020 tarihinde yayınlanan ek genelge ile bu süre 15 gün daha uzatılmıştır.

• Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri Genelgesi’nin istisnası kapsamına kimler girmektedir?

1. Gıda ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri ve alıcı adresi ile teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya faturalarını kontrol noktalarında ibraz etmek koşulu ile bu illere giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Bu şekilde yukarıda sayılan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline geri dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, maske takmak ve temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.

2. Yurt içinde ticari yük veya yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme süreleri haricinde hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

3. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Görev belgesinin antetli kağıda hazırlanmış, şirket kaşeli ve imzalı olması gerekmektedir. Ayrıca ekinde imza sirküsünün yer alması uygulamada kolaylık sağlayacaktır.

4. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan ikamet belgesi ve SGK kayıt belgesini ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

• Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri Genelgesi’nin istisnası kapsamında faaliyette bulunan şirketlerin yine de çalışanları için seyahat izin belgesi alması gerekli midir?

Genelgede her ne kadar istisnalar tek tek sayılmış olsa dahi şehir giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında, yukarıdaki faaliyetleri gösteren şirketlerin görevlileri birtakım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunu özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin devamı niteliğinde faaliyet gösteren şirket çalışanları yaşamaktadır. Bu durumda seyahat eden kişiler kısıtlanan şehirlere alınmayarak geri çevrilmektedirler.

Bu sebeple yukarıdaki istisnalar kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının valilik veya kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olan Seyahat İzin Kurullarına müracaat ederek çalıştığı şirketin faaliyet alanını gösterir ticaret sicil gazetesini, SGK belgesini, şirket tarafından antetli kağıda düzenlenmiş kaşe ve imza içerir görevlendirme belgesi ile bu belgenin ekinde bulunması gereken şirket imza sirkülerini ibraz ederek seyahat izin belgesi düzenlenmesini talep etmesini öneririz.

Müracaatların çalışanlar tarafından bizzat yapılması gerekmekte olup, şirketlerin çalışanları namına müracaat etmeleri kabul edilmemektedir.

Müracaat edene verilebilecek seyahat izin belgesinde bu kişinin istisnalar kapsamında faaliyette bulunduğunun belirtilmesi halinde bu belge süresiz olarak kullanılabilecektir.

• Genelge kapsamında sayılmayan kişilerin giriş/çıkış sınırlaması getirilen illere girmesi mümkün müdür?

Yukarıda sayılan istisnaların dışında olan kişilerin bizzat valilik veya kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olan seyahat izin kurullarına yapacakları müracaat sonrasında bu kurumlar tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile kısıtlama yapılan şehirlere giriş/çıkışlarına müsaade edilebilmektedir. Kimler için seyahat izin belgesi düzenlenebileceğine genelgede yer verilmiştir.

• Kimler için seyahat izin belgesi düzenlenebilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

Ölüm nedeni Covit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişi,

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar,

Askerlik hizmetini tamamlayanlar,

Cezaevlerinden salıverilenler,

Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri kredi ve yurtlar kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar

Seyahat İzin Kurullarına müracaat ederek seyahat izin belgesi alabilirler

• Seyahat İzin belgesinin geçerlilik süresi var mıdır?

Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenmektedir. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olmaktadır.

• Seyahat İzin Belgesi müracaatı nasıl yapılır?

Seyahat izin belgesi talepleri İçişleri Bakanlığı’na ait Alo 199 hattına telefon ile, E-devlet üzerinden online olarak veya Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan seyahat izin kurullarına doğrudan başvurarak müracaat edilebilecektir. Başvuru sonuçları müracaat edene SMS ile bildirilmektedir.

• Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edilmesinin hukuki sonuçları nelerdir?

Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat eden kişiler ile ilgili olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunun’un 282 inci maddesi gereğince 392TL idari para cezası uygulanmakta ve bu kişiler şehirlere alınmayarak geri çevrilmektedirler.

• Seyahat izin belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde ne yapılabilir?

Seyahat İzin Belgesi idari bir işlem olduğu için, işlemin yapıldığı yer yargı çevresi içerisindeki idare mahkemesi’nde dava açılabilmesi mümkündür. Fakat günün koşullarında adliyeler normal çalışmalarını sürdüremedikleri için, dava açılması mevcut seyahat ihtiyacına bir fayda sağlamayacaktır.

Av. Emre Düzener