Aşı olmayan personellerden PCR testİ talep edİlmesİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli bildirisi uyarınca, 06.09.2021 tarihi itibariyle işverenlerin Covid-19 aşısını tamamlamamış olan personellerden haftada bir kere PCR testi isteyebileceği düzenlenmiştir.

Bildiri ile getirilen yenilikler nelerdir?

Bildiri uyarınca Covid-19 aşısı olmayan personellerden 06.09.2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları kişisel verileri koruma mevzuatına uygun olarak kayıt altına alınabilecektir. Sağlık verilerinin özel nitelikli kişisel veri olması nedeniyle ilgili test sonuçlarının iş yeri hekimi tarafından sorulmasını ve kayıt altına alınmasını öneririz. İlgili sürecin işverenlerce nasıl yürütüleceğine yönelik herhangi bir yönetmelik veya usul ve esaslara ilişkin bir bildiri yayımlanmamıştır.

Aşısı olmayan/tamamlanmayan personellerden PCR testi talep etmek zorunlu mudur?

İşverenler işyerindeki tüm personelin sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak ile yükümlüdürler. İşveren tarafından aşısı tamamlanmamış personelden PCR testi talep edilmesi yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, bu testin talep edilmemesi, diğer personelin sağlığının korunması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmamış olduğu seklinde yorumlanabilir. Bu konuda resmi kurumların denetim yapması mümkündür. Özellikle çalışanlardan bir şikayet gelmesi halinde denetim olabilir. Bu kapsamda İSG uzmanının belirteceği önlem ve tedbirlere uyulmalıdır. Aksi takdirde idari para cezası ile karşılaşılabilir.

PCR testi ücretleri kim tarafından ödenecektir?

Testlerin ödemesinin kim tarafından karşılanacağı Bakanlıkça açıkça düzenlenmemiştir. Bu konuda bizim görüşümüz, PCR test ücretinin işveren tarafından karşılanmasının zorunlu olmadığıdır.

PCR testi talep edilmesine rağmen test yaptırmayan personelin iş akdi tazminatsız olarak feshedilebilir mi?

PCR testi talep edilmesine rağmen yaptırmayan personelin durumunun nasıl değerlendirileceği, geçerli veya haklı fesih yapılıp yapılamayacağı hususu açıkça düzenlenmemiş olup, bu konu yargı kararları ile belli olacaktır. Ancak bizim görüşümüz bu nedenle yapılacak feshin davranışsal sebeplerden kaynaklanıyor olması ve işçi lehine yorum ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, mahkemelerce işveren aleyhine tazminata hükmedilebileceği yönündedir. İlgili personele öncelikle test yaptırması hatırlatılabilir, sonra da kendisine uyarı verilebilir. Bunlara rağmen test yaptırmayan personel, eğer mümkün ise, evden çalışmaya yönlendirilebilir.

Kimlerden PCR testi talep edilebilmektedir?

Bildiride Covid-19 asisi tamamlanmamış olan çalışanlardan PCR testi talep edilebileceği belirtilmiştir. Tamamlanmış aşının ne olduğu kavramı net olmamakla birlikte, Covid-19 hastalığı sonrası bağışıklık dönemi kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmesine gerek bulunmadığı, öte yandan tek doz aşı olan ve aşı kartı henüz tamamlanmayan çalışanların ise PCR testine tabi tutulması gerektiği kanaatindeyiz. Konu hakkında işyeri hekimine ve İSG uzmanına da danışılmasını öneririz.

Personelin aşı durumu hakkında nasıl bilgi edinilebilir?

Personelden, aşı olup olmadığı veya aşılarını tamamlayıp tamamlamadığı bilgileri kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde talep etmelidir. Burada işyeri hekimi vasıtasıyla sürecin yürütülmesini öneririz.